Рад писарнице


Где се и које информације о предмету могу добити

Основно право странке у судском поступку је да буде информисана о његовом току . У зависности од врсте поступака који се води пред Основним судом у Параћину , информације о предмету могу се добити у писарницама суда као ио на шалтерима за информације У0 писарницама суда странка може добити:

  • име судије коме је предмет додељен у рад
  • информација о броју предмета и да ли је решен
  • све информације о кретању предмета
  • разгледати предмет
  • молбом тражити препис или фотокопију писмена која су у предметима

 

Пријем странака

Странка или адвокат странке са уредним пуномоћјем у предмету или заступник, могу уколико нису задовољни ажурношћу рада судије или писарнице, тражити пријем код Председника суда. Том приликом незадовољна страна указује на евентуалне пропусте у раду државног органа, носиоца правосудне функције или државног службеника те се уз темељно сагледавање проблема покушава наћи решење проблема.

Услед непознавања функционисања правосудног система и начина рада, те одређених рокова који су потребни да прођу да би се одређене процесне радње извршиле, врло је чест случај да примедба није основана.

Уколико се докаже супротно Председник суда дужан је да укаже носиоцу судијске функције или државном службенику на пропуст у раду, те да их о томе обавести писменим путем, помоћу наредбе.

У нашем суду битан акценат ставља се на рок израде судијских одлука, који је иначе прописан законом, колико времена треба да прође од закључења расправе до експедовања судске одлуке странкама. Пријем се заказује у судској управи.

 

Разгледање списа

Разгледање списа је редовна процедура у судском поступку у којој станка остварује своје право да се редовни и правовремено информише о свим судским радњама предузетим у предмету у коме има правни интерес.

Доказ о разгледању списа попуњава задужени службеник и странка или правни заступник или адвокат исте са уредним пуномоћјем у предмету. На попуњено формулару који се лепи у предмет и заводи у попис списа види се ко је и ког датума вршио увид у списе предмета.

Странке у поступку као и њихови пуномоћници могу разгледати списе у писарницама суда у времену од 09,00 до 12,00 часова.

Странка је дужна да се легитимише, а пуномоћник је дужан да приложи уредно пуномоћје.

Молбу може поднети:

  • странка у поступку,
  • пуномоћник странке,
  • овлашћено лице.

Молба за издавање преписа писмена из предмета који је архивиран, предаје се управитељу судских писарница

Молба за издавање фотокопије писмена из предмета који је у току, предаје се такође управитељу судских писарница Приликом подношења молбе за препис илли фотокопију потребно је уплатити таксу на жиро рачун суд.

Све информације о току предмета се могу добити и на сајту http://tpson.portal.sud.rs/libra_portal_full/default.cfm

Nike air jordan Sneakers | Air Jordan