Судска писарница


У судској писарници обављају се административно-технички послови у свим предметима, као и пријем и експедиција поште. У ове послове улазе и вођење уписника, формирање и расподела предмета, чување предмета, састављање статистичких извештаја и пружање информација странкама. Предмети се формирају у судској писарници, уносе се у уписник под одређеним редним бројем и додељују у рад поступајућем судији У писарницама суда странке се могу упознати са одређеним предметом и од службеника ће добити потребне информације. Предмети се у писарници чувају као активни предмети и као архивирани. О структури предмета и о раду судских већа писарница саставља редовне извештаје за судску управу, виши, апелациони и врховни касациони суд и за министарство правде.

Радом судске писарнице руководи управитељ судске писарнице и он је одговоран директно преседнику суда.

 

Пријем поште и експедиција

Основни суд у Параћину сву пошту прима преко шалтера пријема, где је могуће лично предати писмене поднеске намењене судијама као и писмена упућена судској управи, односно Председнику суда. Поред личне предаје, у пријемној канцеларији судске писарнице доноси се и ковертирана пошта упућена суду преко ПТТ службе (писма, телеграми итд.). На овај начин суд контактира са странкама, другим судовима и другим државним органима. Примљени поднесци (пуномоћја, жалбе, разни захтеви странака, као и прилози који могу бити докази у току поступка), писма, пошиљке и предмети се разврставају и даље прослеђују већима којима су упућени. Сваки поднесак се претходно овери пријемним печатом са датумом и сатом пријема, а приликом личне предаје писмена странкама се, као доказ да је примљено у суду, ставља пријемни печат са датумом пријема на примерак писмена који задржавају. На овај начин се повећава ефикасност и приспела пошта се лакше разврстава по одељењима и даље по судским већима.

Судске пошта отпрема се преко одељења експедиције. Експедују се позиви странкама, судске одлуке и други судски акти, а на шалтеру експедиције враћају се доставнице и повратнице, као докази о пријему судских аката. Достављање судских писмена странкама врши путем поште или преко судске службе за доставу.

 

Рад на предметима у писарници

Предмети се формирају иницијалним актом (тужбом, оптужницом, захтевом за спровођење истраге, итд.) и када се такав акт достави у пријемну канцеларију он се даље прослеђује водиоцу уписника одређеног реферата унутар неког одсека писарнице.

Расподела предмета судијама и судским већима је строго прописана, а врши се по утврђеном редоследу. Критеријум за распоређивање је време по ком предмети пристижу на формирање, а у случају истовремености уписују се у уписник по азбучном реду. Судије и судска већа равноправно добијају у рад предмете, редом којим су пристизали. Посебан редослед расподеле односи се на хитне предмете (нпр. притворски предмети).

Након формирања и завођења предмета у уписнике, странке стичу право да сазнају пословни број под којим ће се предмет водити као и име судије који ће поступати по предмету.

О одступању од редоследа расподеле предмета одлучује председник суда.

Судска писарница након расподеле предмете доставља судијама или судским већима у рад. Предмети се чувају у писарници на прописан начин, тако да би се избегла оштећења или неки видови злоупотребе. Странке могу да се упознају са предметима, али је то увек под непосредним надзором радника писарнице. Такође, странке могу и фотокопирати списе предмета о свом трошку (уплатом одговарајуће таксе) и под надзором радника писарнице.

 

Уписник и књиге кретања

Формирани предмети се заводе под редним бројевима за одређену годину и у уписнике уносе сви важнији подаци у вези са предметом: име судије, датум кад је приспео иницијални акт и сви процесни акти који утичу на поступак. Из уписника је могуће у свако доба видети у којој фази се налази поступак по датом предмету и без увида у сам предмет. Подаци из уписника се уносе и на рачунарску мрежу суда, односно води се електронска верзија овог уписника. На основу података из судских уписника службеници писарница странкама могу дати основне информације о току судског поступка у одређеном предмету предмету.

 

Архива

Правноснажно решени предмети архивирају се и чувају у посебној просторији писарнице, а предмети који су недавно завршени, могу се чувати и у писарници најдуже две године као тзв. приручна архива. Предмети се архивирају одлуком и потписом поступајућег судије. Архивски материјал, у који поред архивираних предмета спадају и уписници и друге помоћне књииге, чува евидентира и класификује архивар.

 

Контакт странака са писарницама

Странка која жели да покрене поступак пред судом или преда одређени поднесак суду прво се сусреће са службеником пријемне канцеларије. Тужба или други поднесак предаје се у већем броју примерака (најмање два). Пријемна канцеларија поднеске странака прослеђује писарници која поднесак заводи у одговарајући уписник и тиме формира судски предмет који добија словну ознаку и број. Предмети добијају словне ознаке према врсти спора која је у питању, на пример: К-кривични предмети, П-парнични предмети, Р-ванпарнични предмети, И-извршни предмети итд. Странкама је важно да знају ознаку и број предмета, јер ће им исти бити потребан ако касније желе да изврше увид у предмет. Међутим, уколико странка не зна ознаку и број предмета службеник писарнице може на основу имена странака пронаћи предмет и омогућити странци увид у предмет или саопштити тражени податак.

Разгледање и преписивање списа врши се на за то одређеном месту и под надзором службеника суда.

Sports Shoes | Jordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%