Кривични поступак


У овом одељку цитиране су одредбе Таксене тарифе које се односе кривичне поступке по приватној тужби.

 

1. ПОДНЕСЦИ

Тарифни број 26

  • Став (1) За приватну тужбу и противтужбу, плаћа се по 980,00 динара.
  • Став (2) За захтев за понављање кривичног поступка, плаћа се 590,00 динара.
  • Став (3) За жалбу против пресуде и за жалбу против решења којим се изриче судска опомена, плаћа се по 590,00 динара.

НАПОМЕНА:

  • Ако се кривични поступак води заједнички по више предмета нема утицаја на таксу што се један поднесак односи на више приватних тужилаца или на више окривљених, или што поднесак подноси више приватних тужилаца или више окривљених, или што поднесак обухвата више кривичних дела једног окривљеног.
  • За поднесак којим се кривични поступак проширује на друга кривична дела, истог окривљеног, за која се гони по приватној тужби, плаћа се такса из става (1) овог тарифног броја.
  • За поднеске који нису наведени у овом тарифном броју, као и за прилоге уз поднеске, не плаћа се такса.

 

 2. ОДЛУКЕ

Тарифни број 27

За пресуду и за решење којим се изриче судска опомена плаћа се 980,00 динара, а за остала решења којима се окончава поступак плаћа се 390,00 динара.

НАПОМЕНА:

  • Такса за пресуду плаћа се само једном, без обзира на број приватних тужилаца и број кривичних дела која су обухваћена једном пресудом.
  • Ако су за више кривичних дела једног истог учиниоца услед раздвајања поступка донете посебне пресуде од стране истог суда, плаћа се такса за пресуду само једанпут.
  • Ако је пресудом одбијена тужба због ненадлежности суда, урачунаће се плаћена такса за ову пресуду у таксу за пресуду надлежног суда, али ако је такса која се урачунава већа, вишак се неће враћати. Ако се пресуда услед жалбе, предлога за повраћај у пређашње стање или понављање кривичног поступка укине, урачунаће се такса плаћена за укинуту одлуку у таксу за нову одлуку.
affiliate tracking url | Air Jordan Release Dates 2020