Остали предмети


У овом одељку цитиране су одредбе Таксене тарифе које се односе на судски депозит, поступак подношења изузећа поступајућег судије, одлагање извршења кривичних санкција, издавање потврде правоснажности и извршности и износ таксе за опомену којом се неко лице позива да плати таксу.

 

СУДСКИ ДЕПОЗИТИ

Тарифни број 35

За чување (депозит) новца, ствари и вредносних папира на захтев странке, плаћа се годишње 2% од вредности депонованих ствраи.

 

НАПОМЕНА:

 • Ова такса не плаћа се на депозит који се полаже на захтев државних органа, ако се подигне у року
 • Такса се плаћа за прву годину унапред, а за остале године приликом подизања депозита. Започета година рачуна се као цела. У случају преноса депозита из једног у други суд, а на захтев депонента, за пренос се плаћа износ једногодишње таксе
 • Ако се вредност ствари не може проценити по њиховој природи, извршиће се процена од стране вештака на трошак депонента
 • За писмени или усмени захтев да се приме на чување новац, ствари или вредносни папири, не плаћа се такса

Тарифни број 38

 • Став (1) За предлог странке да суд постави судију или председника избраног суда, плаћа се 590,00 динара.
 • Став (2) За предлог о изузећу судије избраног суда, плаћа се 590,00 динара.
 • Став (3) За издавање потврде о правноснажности или извршности пресуде избраног суда, плаћа се 980,00 динара.

 

НАПОМЕНА:

 • Не плаћа се такса из става (1) овог тарифног броја ако је предлог за постављање председника избраног суда поднео избрани судија.

Тарифни број 39

 • Став (1) За опомену којом се неко позива да плати таксу коју је био дужан да плати и без опомене, плаћа се 390,00 динара.

Тарифни број 40

 • Став (1) За одлуку којом се одбацује или одбија захтев за изузеће судије, судије поротника, председника суда, јавног тужиоца и других службених лица, плаћа се такса у износу од 590,00 динара.
 • Став (2) У решењу из става (1) овог тарифног броја, суд ће опоменути странку да је дужна да плати таксу у року од пет дана од дана пријема одлуке.

Тарифни број 41

 • Став (1) За молбу којом се тражи одлагање извршења кривичне санкције, плаћа се 590,00 динара.
 • Став (2) За одлуку првостепеног суда по молби, плаћа се 980,00 динара.
 • Став (3) За жалбу на одлуку првостепеног суда плаћа се такса из става (1) овог тарифног броја.
 • Став (4) За одлуку другостепеног суда плаћа се такса из става (2) овог тарифног броја.
trace affiliate link | Nike