Парнични и извршни поступак


У овом одељку цитиране су одредбе Таксене тарифе које се односе на утврђивање вредности такси у парничним и ивршним поступцима који се воде пред судовима опште надлежности. Изостављене су поједине одредбе које се односе на утврђивање висине такси у поступцима пред привредним судовима.

1. ПОДНЕСЦИ

Тар. бр. 1

Став (1) За тужбу, противтужбу и приговор пребијања поднет пред судом опште надлежности плаћа се према вредности предмета спора:

 • до 10.000,00 динара вредности - 1.900,00 динара
 • преко 10.000,00 до 100.000,00 динара вредности - 1.900,00 динара увећано за 4% од вредности предмета спора
 • преко 100.000,00 до 500.000,00 динара вредности - 9.800,00 динара увећано за 2% од вредности предмета спора
 • преко 500.000,00 до 1.000.000,00 динара вредности - 29.300,00 динара увећано за 1% од вредности предмета спора
 • преко 1.000.000,00 динара вредности - 48.800,00 динара увећано за 0,5% од вредности спора, а највише 97.500,00 динара

Став (3) За предлог да се одреди извршење или обезбеђење, за приговор против платног налога, за приговор против решења о извршењу, за предлог за повраћај у пређашње стање, за предлог за обезбеђење доказа, за одговор на тужбу и за одговор на жалбу или ревизију, плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја.

Став (4) За жалбу против пресуде или решења и за жалбу против решења у споровима због сметања поседа, плаћа се такса из става (1) овог тарифног броја.

Став (5) За ревизију против пресуде или решења и за предлог за понављање поступка плаћа се двострука такса из става (1) овог тарифног броја.

Став  (6) За жалбу против решења којим се одбија или одбацује предлог за повраћај у пређашње стање плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја.

НАПОМЕНА:

 • Кад брачни другови споразумно траже развод брака плаћа се једна такса за тужбу
 • За тужбу у којој је стављен предлог за издавање платног налога плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја
 • Ако је поднесак примљен на записник код суда, укључујући и поднеске који су примљени на записник у току расправе, плаћа се такса предвиђена за односни поднесак; неће се наплаћивати посебна такса за преписивање из тарифног броја 33, ако је записник требало сачинити у више примерака
 • Кад је већ у тужби стављен предлог за одређивање привремене мере обезбеђења и кад се у жалби стави предлог за повраћај у пређашње стање плаћа се поред таксе за тужбу, односно жалбу, и такса за односни предлог, изузев ако је предложено одређивање привремене мере обезбеђења у споровима за развод брака или у споровима за издржавање деце
 • За предлог да се одреди извршење или обезбеђење плаћа се једна такса и када се предлаже више средстава извршења, односно обезбеђења, без обзира да ли истовремено или накнадно
 • Ако је у ком од поднесака наведених у овом тарифном броју стављен захтев за упис у земљишне или друге јавне књиге о непокретностима поступиће се по напомени 3. уз тарифни број 14
 • За жалбу против решења првостепеног суда плаћа се такса само онда ако се жалбом побија решење које подлеже плаћању таксе по тарифном броју 2
 • За предлог за покушај поравнања у складу са одредбама Закона о парничном поступку плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја
 • Отказ пословне просторије сматра се тужбом у погледу наплате таксе и за тај отказ плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја
 • У споровима из радног односа, као и у споровима које запослени покрену против стечајног или ликвидационог дужника, запослени или бивши запослени плаћа таксу по овом тарифном броју само ако се захтев односи на новчано потраживање
 • За поднеске који нису наведени у овом тарифном броју, као и за предлоге уз поднеске, не плаћа се такса

2. ОДЛУКЕ

Тар. бр. 2

 • Став (1) За првостепену пресуду и за решење у споровима због сметања поседа плаћа се према вредности предмета спора такса из става (1) тарифног броја 1.
 • Став (2) За пресуду због пропуштања и за пресуду на основу признања, односно одрицања, плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја.
 • Став (3) За решење о одбацивању тужбе и решење о одбацивању предлога за извршење или обезбеђење плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја, али не више од 9.800,00 динара.
 • Став (4) За решење о издавању платног налога плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја.
 • Став (5) За решење донето по предлогу за обезбеђење и за решење донето по приговору против решења које је донето по предлогу за извршење на основу веродостојне исправе плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја.  Ако је за спровођење извршења надлежан извршитељ, за решење донето по предлогу за обезбеђење и за решење  донето по приговору против решења које је донето по предлогу за извршење на основу веродостојне исправе плаћа се трећина таксе из става (1) овог тарифног броја. За решење о извршењу које је донето на основу иностраних извршних исправа плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја.
 • Став (6) За решење којим се усваја, одбија или одбацује предлог за повраћај у пређашње стање плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја, али не више од 1.900,00 динара.
 • Став (7) За решење о трошковима поступка, кад се о њима одвојено одлучује, плаћа се такса из става (1) овог тарифног броја.
 • Став (8) За решење првостепеног суда о одбацивању жалбе плаћа се такса као за првостепену одлуку.
 • Став (9) За одлуке другостепеног суда по жалбама на првостепене одлуке наведене у ст. (1) - (9) овог тарифног броја плаћа се такса као за првостепену одлуку.
 • Став (10) За одлуку суда по ванредним правним средствима плаћа се трострука такса из овог тарифног броја, а ако је том одлуком одбачена тужба плаћа се двострука такса из овог тарифног броја.

НАПОМЕНА:

 • Обавеза плаћања таксе за првостепену одлуку не зависи од тога да ли је одлука постала правоснажна.
 • За одлуке које нису наведене у овом тарифном броју не плаћа се такса.
 • Ако виши суд укине одлуку и предмет упути на ново расправљање, плаћена такса за укинуту одлуку урачунава се у таксу за нову одлуку или за поравнање. Исто тако, урачунаће се такса плаћена за првостепену одлуку која је укинута поводом усвајања предлога за повраћај у пређашње стање или предлога за понављање поступка у таксу за нову одлуку која буде донета после повраћаја у пређашње стање, односно понављања поступка. У случају урачунавања, ако је такса плаћена за прву одлуку већа од таксе коју треба платити за другу одлуку или за поравнање неће се враћати разлика између ових такса.
 • За допунску пресуду или решење неће се плаћати такса ако је за одлуку која је допуњена плаћена такса према пуној вредности спора. Такође се неће плаћати такса за доношење одлуке којом се врши накнадна исправка раније донете одлуке.
 • Ако је у току парнице донета међупресуда, плаћа се такса на пуни износ вредности предмета спора. У таквом случају неће се плаћати такса за коначну одлуку која буде донета после међупресуде.
 • Ако је у току парнице донета делимична пресуда, плаћа се такса према вредности захтева о коме је одлучено. За коначну одлуку плаћа се такса према ведности остатка спорног предмета који није обухваћен делимичном пресудом.
 • Такса за платни налог, односно такса за решење о извршењу, урачунава се у таксу за одлуку суда која буде донета поводом приговора против платног налога, односно решења о извршењу и у таксу за поравнање, сразмерно вредности приговореног дела. Ако је такса за одлуку донета поводом приговора против платног налога већа од таксе плаћене за одлуку по предлогу за издавање платног налога, односно налога за исељење из пословних просторија, наплатиће се разлика, а ако је мања, разлика се неће враћати.
 • Такса за одлуку по предлогу за извршење, односно обезбеђење, као и такса за одлуку поводом тужбе у којој је стављен предлог за издавање платног налога, плаћа се приликом подношења предлога, односно тужбе.
 • За решење о извршењу или обезбеђењу, плаћа се једна такса, без обзира да ли је одлучено о више средстава извршења, односно обезбеђења и без обзира да ли је истовремено или накнадно.
 • За првостепену пресуду која је донета у вези са противтужбом плаћа се такса као да је о противтужби посебно расправљано.
 • Ако је више парница спојено ради заједничког расправљања, такса за пресуду плаћа се посебно за сваку парницу, као да не постоји спајање више парница.
 • У споровима из радног односа, као и у споровима које запослени покрену против стечајног или ликвидационог дужника, запослени или бивши запослени плаћа таксу по овом тарифном броју само ако се захтев односио на новчано потраживање.

 3. ПОРАВНАЊА

Тар. бр. 3

Став (1) За судско поравнање у току првостепеног поступка плаћа се, према вредности на коју су се странке поравнале, половина таксе из става (1) тарифног броја 1.

bridgemedia | Womens Shoes Footwear & Shoes Online