Ванпарнични поступак


У овом одељку цитиране су поједине одредбе Таксене тарифе које се односе на утврђивање вредности такси у различитим врстама ванпарничних поступака који се воде пред судовима опште надлежности.

Тарифни бр. 4

Став (1) За предлог да се покрене поступак у ванпарничним стварима које нису обухваћене посебним одредбама којим се прописује плаћање такси у појединим врстама ванпарничног поступка, плаћа се такса у износу од 390,00 динара.

Став (2) За жалбу против одлуке првостепеног суда, плаћа се такса у износу од 390,00 динара.

Тар. бр. 5

За коначну одлуку првостепеног суда у ванпарничним стварима из тарифног броја 4. плаћа се такса у износу од 390,00 динара.

Тар. бр. 6

За судска поравнања у свим ванпарничним стварима, плаћа се такса предвиђена у тарифном броју 3, али она не може бити већа него што је прописано за одлуку у тарифном броју 5.

 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ ВАНПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА

1. Поступак за расправљање заоставштине

За расправљање заоставштине у првостепеном поступку плаћа се паушална такса у износу од 1.000,00 до 75.000,00 динара

Тар. бр. 8

За жалбу против решења о наслеђу или о испоруци плаћа се такса из тарифног броја 7. према чистој вредности заоставштине.

2. Поступак састављања и чувања тестамента

Тар. бр. 9

Став (1) За састављање судског тестамента и међународног тестамента, као и за чување или опозив тестамента у суду, плаћа се по 980,00 динара.

Став (2) За враћање тестамента који се налази на чувању у суду, плаћа се 290,00 динара.

3. Поступак за деобу

Тар. бр. 10

За предлог да се спроведе деоба заједничке ствари или имовине, за одлуку по предлогу за деобу, за жалбу против одлуке по предлогу, као и за другостепену одлуку, плаћа се по 1.900,00 динара.

НАПОМЕНА:

За деобу у оставинском поступку не плаћа се такса из овог тарифног броја, под условом наведеним у напомени под бројем 6. уз тарифни број 7.

4. Поступак за уређење међа (граница)

Тар. бр. 11

За предлог за уређење међа, за одлуку по предлогу, за жалбу против одлуке по предлогу, као и за другостепену одлуку, плаћа се по 1.900,00 динара.

5. Поступак овере потписа, рукописа, преписа и превода

Став (1) За молбу, усмену или писмену, којом се тражи овера потписа, преписа или рукописа за употребу у иностранству, плаћа се 190,00 динара. За оверу потписа, преписа или рукописа за употребу у иностранству плаћа се 1.900,00 динара.

 

jordan release date | Air Jordan